Home » Serveis

Serveis


SERVEIS PER A EMPRESES

FORMACIÓ PER A MANIPULADORS D'ALIMENTS

La legislació vigent (Reglament CE 852/2004) estableix que els manipuladors d’aliments han de rebre formació en higiene alimentària i que els responsables de la gestió del APPCC han de rebre una formació suficient.
Organitzem cursos de formació per a manipuladors d’aliments, així com cursos per a la implantació dels plans d’autocontrol i de l’anàlisi de perills i punts de control crític

 

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES 

Tots els establiments alimentaris han de tenir definit i implantat un sistema d’autocontrol basat en els principis de l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC), segons la legislació vigent. Els oferim la nostra experiència en el disseny i implantació del sistema d’autocontrol (APPCC i Plans de prerequisits).

Dissenyem i implantem sistemes de qualitat i seguretat alimentària, segons les seves necessitats (IFS, BRC, FACE, ISO9001, ISO22000).

 

 AUDITORIES INTERNES

Els ajudem a complir amb els requisits d’auditoria interna dels estàndards més habituals (IFS, BRC, FACE, ISO9001, ISO22000).

Auditem el seu sistema de seguretat alimentaria a fi de garantir-ne la seva eficàcia.

 

 ASSESSORAMENT PER A ESTABLIMENTS ALIMENTARIS

Existeixen requisits higiènics d’obligat compliment aplicables als establiments alimentaris, mitjançant els quals es vol protegir la salut dels consumidors.

Assessorem als establiments alimentaris, entre d’altres aspectes, en matèria de legislació i requisits aplicables a la producció, instal·lacions, envasat i etiquetatge de productes alimentaris.

Serveis per a l’Administració

Formació

Des de l’Administració local sovint s’organitzen cursos de formació en matèria de seguretat alimentària dirigits als establiments del municipi.

Els oferim la impartició de:

  • Cursos de formació per a manipuladors d’aliments adaptats a les seves necessitats (comerç minorista, restauració, etc).

–      L’objectiu del curs és assegurar que el personal destinatari coneix i pren consciència dels aspectes relacionats amb la higiene personal, estat de salut, conductes i hàbits higiènics, pràctiques higièniques de treball i, aquells aspectes específics de la seva activitat, per a la seva aplicació en el seu treball diari a fi d’assegurar la total innocuïtat dels productes elaborats i/o comercialitzats.

–      La durada del curs és de 6 o 10 hores, en funció del risc associat a l’activitat dels destinataris i  les necessitats de l’alumnat.

  • Curs de formació adreçat als responsables de la gestió del sistema d’autocontrol – Prerequisits.

–      La durada del curs és 10 hores, com a mínim.

–      L’objectiu del curs és, a més de repassar els aspectes bàsics de la manipulació d’aliments, proporcionar els recursos necessaris per a la implantació dels plans de prerequisits simplificats d’obligatori compliment segons la legislació vigent.

Avaluació del risc sanitari dels establiments minoristes, restaurants, entre d’altres, del municipi.

L’autoritat municipal és responsable de gestionar el risc sanitari dels establiments alimentaris que operen al municipi.

En aquest sentit els oferim:

–      Dur a terme l’avaluació del risc mitjançant auditories dels establiments, partint d’un format normalitzat de valoració que inclou tots els ítem relacionats amb la seguretat alimentària. Les auditories es duen a terme mitjançant visites programades als establiments d’uns 30- 45 minuts de durada.

–      Al llarg de les auditories s’expliquen els requisits aplicables a l’activitat de l’establiment. L’auditoria, per tant, té un caràcter formatiu.

–      Redacció del informe final que inclou els resultats individuals de l’avaluació i una memòria d’actuació amb les recomanacions que considerem oportunes per millorar les mancances detectades.